Kontakt bestyrelsen

Det påhviler bestyrelsen at sørge for en god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet.

Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fællesudgifter. Bidragene afkræves med passende varsel.

Værdigrundlaget er daglige pejlemærker for bestyrelsen og ansatte i EJBOPARKEN.

Vi lægger vægt på i bestyrelsen:

• at være ansvarlige for en solid beboerforening med troværdige og ansvarsfulde holdninger

• at vores boliger er attraktive og lever op til tidens krav/normer (god byggeskik)

• at drive en effektiv og dermed professionel administration/byggesagsstyring

• at være teknologisk opdateret og sikre drift

Specifikt i forhold til ansatte/samarbejdspartnerne, lægger vi vægt på:

• at vi sammen med vores ansatte/samarbejdspartnere yder en god service til alle beboere

• at være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder

• at vi udvikler den enkeltes kompetencer

Specifikt i forhold til beboerne, lægger vi vægt på:

• at man tager hensyn til hinanden og er gode naboer

• at der er plads til forskellighed og rum til alle (at beboerdemokratiet er baseret på åbenhed og tillid)

• at der er høj tilfredshed med at bo og leve i Ejboparken

Janne Svensson

Formand
Bestyrelsesmedlem

Anders Csuvari

Næstformand

Steen Fruergaard

Bestyrelsesmedlem

Anette Skjærris

Bestyrelsesmedlem

Christina Lykke Christensen

Bestyrelsesmedlem

Jeanette Ramsing

Bestyrelsesmedlem

Caroline Bergstrøm Scheibel

Bestyrelsesmedlem